Gala Dinner

Tổ chức Gala dinner tại biển Hải Tiến – Vietour

   Eureka Linh Trường Resort

   Gala Dinner

   Buổi tối

Đang xử lý